Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Politikamız

Ütopya Mercan Otel, doğanın tüm unsurları ile birlikte sürdürülebilir bir gezegende, insanlığın var oluşunun sağlıklı bir şekilde devam etmesi için, tüm insanlığın birlikte çaba sarf etmesi gereken bir dönemde olduğu bilinci ile hareket eder.  Bu anlayışla, tüm faaliyetlerde iş anlayışını bu çerçevede ele alarak değerlendirir, kararlar bu şekilde alınır ve değer yaratma süreci bu boyutlar dikkate alınarak yönetilir.

Ütopya Mercan Otel Sürdürülebilirlik Politikası, otelimizin işletmeye alınmasından itibaren var olan temel ilkeleri, iş etiği anlayışı ve insanlığa, doğaya hizmet ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Politikası, tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve karar alınması aşamasında başvurulacak bir rehber niteliğinde ve tüm değer zincirinde yer alan, doğrudan veya dolaylı etkileşim içinde olunan tüm paydaşları kapsayacak şekilde ele alınmıştır:

Sürdürülebilirlik Politikası, birbiri ile doğrudan ilişkili üç odak alan üzerine inşa edilmiştir. Ütopya Mercan Otel, sürdürülebilir bir ekonomik gelişimin; kapsayıcı bir yaklaşım ile, bireyin çevresel ve sosyal farkındalığının olması halinde ve sağlıklı bir gezegende mümkün olabileceğine inanmaktadır.

Sürdürülebilir gelişime katkı sağlayacak yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesine olanak sağlamak, müşterilerin istek ve beklentilerinin dikkate alınarak, karar alma süreçlerinde müşteri katılımının desteklenmesine önem vermek, Sürdürülebilirlik bakış açısının bir işletme kültürü haline getirilmesi ve bu alanda hem çalışanlar hem de paydaşlar nezdinde farkındalık oluşturmaya çalışmak, Sürdürülebilirlik çalışmaları ve deneyimini, uluslararası platformlardaki ortaklıklar ve aktif girişimler ile tüm paydaşlara ve dünyaya aktarmayı görev edinmek, Tedarik zincirinde sürdürülebilirliğin sağlanması için her türlü çalışmanın gerçekleştirilmesine imkân sağlamak, Tüm faaliyetlerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin ölçme ve değerlendirmesini yaparak olumsuzlukları azaltmaya yönelik iyileştirme tedbirleri almak,  Şeffaf, temel iş etiği kuralları ile uyumlu olmak…

paper-style-earth-globe-with-buildings

 

Ütopya Mercan Otel, tüm faaliyetlerini ve iş süreçlerini, insan sağlığının korunması, insani gelişimin desteklenmesi ve fırsat eşitliğini esas alarak sürdürmektedir. İnsani gelişimin sürdürülebilir kılınmasına olanak sağlayacak şekilde, yenilikçi, güvenilir ve erişilebilir iş ve yaşam ortamlarının tesisine odaklanmaktadır. Sürdürülebilirliğin sosyal yapıların gelişimi, çalışanların kurumsal bağlılığı ve sürekliliği ile sağlanabileceğine, bireyin içinde bulunduğu sosyal yapıyı tüm unsurları ile algılamış olması ve varoluşunu sosyal yapının sağlığı ile birlikte düşünmesi gerektiğine inanmaktadır.

Gerek sektörel gerekse de sosyal girişimler ile, faaliyette olunan tüm alanlarda ve coğrafyalarda, başta fırsat eşitliğinin sağlanması ve korunması ile toplumsal sağlığın gözetilmesi konularına azami dikkat gösterilir.  İş sağlığı ve güvenliği alanında iyileşmeyi sağlayacak uygulamalar geliştirme ve hayata geçirme işin bir parçası olarak görülür. Toplumun ve faaliyet alanlarındaki yerel paydaşların sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yerel istihdama katkı sağlayacak toplumsal projeler geliştirmek ve iş birlikleri yapmak adına imkân yaratılır. Çalışanların bağlılığı ve refahını yükseltmek hedeflenerek, çalışma ortamını daha verimli hale getirecek koşullar oluşturulur. Her türlü ayrımcılığın önlenerek, çalışanlara istihdam, kariyer yönetimi, ücretlendirme, performans değerlendirme vb. konularda eşit haklar sağlanır. Kadın istihdamının gelişimine ve nitelikli aktif katılımına destek olarak tüm kademelerde kadın istihdamı artırmaya çalışılır. Çalışanların kişisel gelişimleri ile küresel vatandaşlık bilinçlerinin geliştirilmesi yönünde aktif çalışmalar yapılır ve bu çalışmalar desteklenir.

Tüm faaliyetler gerçekleştirirken, bütün iş ortakları ve paydaşları ile birlikte, gezegenin tüm unsurlarının korunmasını ve çevresel etkilerin azaltılmasını esas almaktadır. Tüm faaliyetlerini çevreye saygılı olarak gerçekleştirmeyi temel değer olarak kabul etmekte, çevresel ilişkisinin olası tüm olumsuz unsurlarını öncesinden tespit ederek bertaraf etmenin yollarını geliştirmekte ve bu amaçla çevre dostu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulamasına olanak sağlanır, enerji verimliliği çalışmaları sürekli takip edilir, geliştirilir ve gerekli alt yapıyı oluşturmak ve var olanı yenilemek için çalışılır. Suyun verimli kullanımını sağlamak için bu konuda çalışanlardan başlayarak tüm paydaşlarda farkındalık sağlayacak projeler geliştirilir ve desteklenir.

Ütopya Mercan Otel

Girift Ajans © 2024. Ütopya Mercan Otel -2022 Tüm Hakları Saklıdır